A huge collection of 3400+ free website templates www.JARtheme.COM WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
  • «Αν θες να γίνεις βασιλιάς της πλάσης Ανέβα πάνω στην ψηλή κορφή του κάστρου Που λένε Γυναικόκαστρο Εκεί επάνω βγες να νιώσεις δεσμώτης-βασιλιάς»

    «Αν θες να γίνεις βασιλιάς της πλάσης Ανέβα πάνω στην ψηλή κορφή του κάστρου Που λένε Γυναικόκαστρο Εκεί επάνω βγες να νιώσεις δεσμώτης-βασιλιάς»

ОПИСАНИЕ

„Крепость Гинекокастро является одним из самых важных византийских укреплений в период династии Палеологов. “

Эта крепость, основана императором Андроником III Палеологом в период с 1328 до 1341, с целью усиления защиты соцарствующего города Византии - Салоник. Ее возведение позволяло зашитить г. Салоники с севера от быстро нарастающих сил Сербов. Во-вторых крепость служила местом сбора и защиты урожая с македонской равнины. Крепость Гинекокастро венчает вершину холма на небольшом расстоянии от древнего кладбища, которое существовало и в эпоху железного века.
Название  Гинекокастро связано с его толстыми стенами, которые были настолько крепки что даже женщина могла обороняться в ней, как это делала мифическая героиня Марулиа.

Company Gallery 01
Company Gallery 02
Company Gallery 04
Company Gallery 03

более..

более..

Крепость занимает вершину холма, самого по себе естественного укрепления, высотой в 106м., который согласно археологическим свидетельствам,был заселен с глубокой древности, а именно с железного века.
Внешний периметр замка имеет общую длину 614м. и заключает в себе территории площадью около 25000 кв.м.
Ворота крепости расположены на южной стороне, к которым ведет дорога вымощенная камнем, которая тянется до северо-восточной стороны.
Гинекокастро имеет нетрадиционную форму стенони почти изогнуты так ка созданы в соответсвии с ландшафтом скалистой местности.
В некоторых местах крепость усилена прямоугольными и полукруглыми башнями,сегодня большая часть северной и западной сторон к сожалению повреждены.
Свесы изнутри соеденяются с изгибами, что приводит к увеличению надосадочной поверхности крепости, что обеспечивало больше места для ее защитников.
На северо-восточной стороне крепости лежит цитадель, общей площадью 2000 кв.м., которая защищена отдельным четырехугольным укреплением. На вершине возвышается двухэтажная башня, площадью13м. на 9м., которая является наиболее хорошо сохранившейся и наиболее характерным местом крепости.
Башня основана непосредственно на скалистом грунте и имеет под собой две цистерны / бака, которые использовались для хранения питьевой воды.
В западной части и внутри стен сохранился колодец диаметром 2 метра и глубиной 28 метров. Часть колодца по-видимому, засыпана мусором, предполагается, что глубина его достигала 70 метров. По словам местных жителей, предполагается, что в 1922 году у колодца было деревянное дно, в то время как существует легенда, согласно которой на дне колодца был выход в виде тунеля который закончивался у близлежащей реки. Вероятно, посредством этого тунеля жители крепости поставляли в крепость питьевую воду в периоды осады.
На одном из этажей башни, была рассположена часовня, как это видно из фрагментов фресок которые были найдены там, среди которых была фреска и с вензелем Палеолога.
Кроме этого сохранились позиции рассположения двух ворот:главных ворот на юго-восточной стороне крепости и ворот поменьше в Акрополе (цитадели).
Небольшая пост-византийская базилика сохранилась в западной части холма, а на северо-восточных склонах холма расспаложены руины частных бань. Исторические данные свидетельствуют о том, что здесь чтили имя святого новомученика Иоанна Нанно, который родился в Салониках около 1785 г. и был замучен в 1802г. Руины церкви у подножия византийской крепости, которая была построена раннее1838 г., как это указано на мраморной плите, рассположенной у входа в церковь.
Разрушению укреплений, кроме долгого пренебрежения со стороны властей, способствовали и жители, которые на протяженни многих лет растаскивали камни со стен крепости Гинекокастро, которые использовались беженцами с Малой Азии в качестве основного источника строительных материалов для строительства нового поселка.

Археологические находки

Во время раскопок, проведенных в период 1984-1993 был выяснен периметр корпуса и обнаружены главные ворота и здания находящиеся внутри крепости. В тоже время были проведены реставрационные работы и главной башни крепости.
В 2007-2008 годах при финансировании III Общественной Платформы Поддержки (ОПП) были проведены большие работы по сохранению и увеличению посещяемости крепости.
В археологическом музее г. Килкиса(http://www.kilkis.org/archaeological-museum-of-kilkis)находятся находки из области Гинекокастро: погребальные урны с кладбища железного века, инвентарь, оружие, ножи, двойные оси и ювелирные изделия.Также там представлены способы захоронения погребальных урн - сосудов в круглые каменные корпуса, погруженных в квадратной формы платформу что делает их более доступными для понимания общественностью. Также в музее представлены отборные сосуды, охватывающие все типы форм гончарного дела, а также погребальные подарки в зависимости от профессии и пола умерших.